Nhà máy / Factory: Khu công nghiệp Tiên Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh
      Tel: +84 (241) 3734 938 Fax: +84 (241) 3734 939
      Email: contact@gscvn.com website: gscvn.com
© Copyright 2010 GLOBAL SPIRITS JSC. All Rights Reserved.